Danh Sách Các Đơn Vị Tham Gia Thi Đấu Giải Lân Sư Rồng Chợ Lớn - Quận 5 - Lần III 2021

Danh Sách Các Đơn Vị Tham Gia Thi Đấu Giải Lân Sư Rồng Chợ Lớn - Quận 5 - Lần III 2021

Danh Sách Các Đơn Vị Tham Gia Thi Đấu Giải Lân Sư Rồng Chợ Lớn - Quận 5 - Lần III 2021

Danh Sách Các Đơn Vị Tham Gia Thi Đấu Giải Lân Sư Rồng Chợ Lớn - Quận 5 - Lần III 2021

Danh Sách Các Đơn Vị Tham Gia Thi Đấu Giải Lân Sư Rồng Chợ Lớn - Quận 5 - Lần III 2021
Danh Sách Các Đơn Vị Tham Gia Thi Đấu Giải Lân Sư Rồng Chợ Lớn - Quận 5 - Lần III 2021
HUỲNH LÂN ĐƯỜNG HUỲNH LÂN ĐƯỜNG HUỲNH LÂN ĐƯỜNG HUỲNH LÂN ĐƯỜNG HUỲNH LÂN ĐƯỜNG HUỲNH LÂN ĐƯỜNG HUỲNH LÂN ĐƯỜNG HUỲNH LÂN ĐƯỜNG HUỲNH LÂN ĐƯỜNG
Danh Sách Các Đơn Vị Tham Gia Thi Đấu Giải Lân Sư Rồng Chợ Lớn - Quận 5 - Lần III 2021

MỤC LỤC BÀI VIẾT

  Danh Sách Các Đơn Vị Tham Gia Thi Đấu Giải Lân Sư Rồng Chợ Lớn - Quận 5 - Lần III 2021

  Danh Sách Dự Kiến Các Đơn Vị Tham Gia Thi Đấu Giải Lân Sư Rồng Chợ Lớn - Quận 5 - Lần III 2021

  ----------------------------
  - Ngày Thi Đấu : 24 và 25/04/2021.
  - Kiểm lục: 23/04/2021
  - Địa Điểm Thi Đấu : Công Viên Văn Lang Quận 5
  - Nội Dung Thi Đấu : Lân Lên Mai Hoa Thung, Múa Rồng truyền thống
  - Điều hành giải: Ban Trọng Tài Lân Sư Rồng Quận 5
  --------------------------------
   

   

  0902.352.588